Zarząd Fundacji

ZARZĄD FUNDACJI:

IZABELA WOROPAJ – PREZES

MACIEJ WOROPAJ – WICEPREZES

JAROSŁAW GRABARCZYK – SEKRETARZ

KINGA GRABARCZYK – CZŁONEK ZARZĄDU

Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji, podejmuje wiążące decyzje oraz działania we wszystkich sprawach Fundacji.

Zarząd poza innymi kompetencjami określonymi w niniejszym Statucie w szczególności:

1. kieruje Fundacją i reprezentuje Fundację na zewnątrz;
2. uchwala krótkoterminowe, roczne i wieloletnie programy działania Fundacji;
3. zarządza majątkiem Fundacji;
4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
5. tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji;
6. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji.

Zarząd może powołać, jako swoje ciała doradcze, Komisje Programowe, złożone z osób skupionych wokół celów Fundacji.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Fundacji.