Kultura i edukacja

FAHO. FILMOWE ARCHIWUM HISTORII OPOWIEDZIANEJ.

Główna idea Projektu opiera się na zapisie filmowym wspomnień mieszkańców Łodzi dotyczących wybranych tematów historii miasta, jego infrastruktury, przeobrażeń, itp. Tematy realizowane w 2012 roku to: Historia elektryfikacji Łodzi, Stare łódzkie tramwaje i Początki muzeów w Łodzi.

Cele projektu

Celem tworzenia filmowej kroniki historii opowiedzianych jest:
1. dotarcie poprzez kontakt osobisty z Seniorami – mieszkańcami Łodzi do obszaru informacji historycznych niepublikowanych, nieudostępnianych, których rozległe zasoby znajdują się na styku przeszłości i teraźniejszości i wymykają się tradycyjnym narzędziom historyczno-poznawczym,
2. nadanie zebranym materiałom rangi źródeł historycznych i ich opracowanie przy użyciu technik medialnych (film, fotografia, prezentacja w zasobach www), a tym samym stworzenie alternatywnych baz źródłowych do badań nad językiem, rozwojem społecznym, historią współczesną, badań etnograficznych kultur miejskich,
3. archiwizowanie i zabezpieczanie zebranego materiału na cyfrowych nośnikach pamięci. Materiały źródłowe zostaną przekazane do Działu Kultur Miejskich Muzeum Archeologiczno-Etnograficznego w Łodzi, tworząc integralną część jego Archiwum,
4. stworzenie ogólnodostępnej platformy udostępniania zebranych i zarejestrowanych rozmów oraz filmów monograficznych pogrupowanych w kategorie tematyczne za pomocą przejrzystej, samodzielnej (tj. niezwiązanej z żadną inną domeną) strony/portalu internetowego www.faho.com.pl.

Cele społeczne:
1. nawiązanie dialogu międzypokoleniowego poprzez ukierunkowanie uwagi na osoby, które tworzyły, pracowały, czy były po prostu świadkami zmian i procesów zachodzących w mieście. Chcemy wysłuchać przedstawicieli pokolenia, które przekazuje aktywność przedsiębiorczą, naukową, kulturalną i społeczną następnej generacji,
2. pielęgnowanie w obszarze społecznym takich wartości jak więź, poczucie przynależności, duma, pamięć, wdzięczność. Kreowanie wśród młodego pokolenia obywatelskich postaw: poznać – by zrozumieć – i twórczo współdziałać,
3. edukacja interaktywna poprzez budowę portalu internetowego Filmowego Archiwum Historii Opowiedzianych oraz spotkania – seminaria prezentujące tematy zrealizowane w ramach Projektu.