Aktualności

INFORMACJA RODO

W Fundacji „Aby nikt nie zginął” świadczymy usługi oparte na zaufaniu – nasi partnerzy mogą mieć pewność, że ich dane są przetwarzane w bezpieczny sposób. Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Fundacja „Aby nikt nie zginął” informuje:

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych podanych przez Użytkownika jest Fundacja „Aby nikt nie zginął”, z siedzibą w Łodzi, ul. Wróblewskiego 59a/43, 94-035 Łódź, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – -Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000254176, NIP: 727-269-75-85.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

We wszystkich sprawach dotyczących danych podanych przez Użytkownika, przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można napisać na adres email fundacja@aby-nikt.org lub adres pocztowy.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów statutowych Fundacji oraz realizacji zadań wynikających z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach prowadzonej przez Fundację działalności.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji działalności Fundacji.,
  4. Pani/Pana dane osobowe będą ponadto służyć do utrzymania wspólnej komunikacji dotyczącej naszej działalności – zgodnie z udzieloną zgodą;

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

Jaki jest okres przechowywania danych?

Fundacja nie będzie przechowywała Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem. Dlatego w zależności od podstawy prawnej przetwarzania, dane osobowe będą przechowywane:

  1. na podstawie udzielonej zgody nie dłużej niż do momentu wycofania zgody.
  2. na podstawie zawartej umowy – 10 lat (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego regulującymi termin przedawnienia roszczeń majątkowych).

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych?

Państwa dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość działalności. Dane przetwarzane są na podstawie umowy zawartej z podmiotem przetwarzającym i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym innym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Podmiot przetwarzający, który przetwarza dane osobowe naszych użytkowników zapewnia bezpieczeństwo danych i wypełnia wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Dane mogą być przekazywane podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe na zlecenie administratora, będą to upoważnieni pracownicy administratora, instytucje współpracujące w ramach działań znajdujących się w ofercie Fundacji oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, IT, prawne. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

NOWY STATUT

W dniu 23 czerwca 2017 r. weszły w życie zmienione zapisy Statutu naszej organizacji. Zapraszamy do lektury tekstu jednolitego i współpracy.

Ikona pdf Statut Fundacji Aby nikt nie zginął 2017